Vår styrelse

Vilka sitter i bikupans styrelse idag och hur arbetar de?

Ordförande: Markus Johansson
                       Markus.johansson@email.com

Sammankallande samt upprättar dagordningen inför möten. Tar kontakt med kommunen gällande operativa beslutsfrågor samt fungerar som ett bollplank åt vår förskolechef. Deltar på möten med kommunen, normalt 2 gånger/år. Uppdaterar samt följer upp vår årsplanering. Fördela arbetsuppgifter i styrelsen vilka inte är dedikerande. Budgetarbete tillsammans med vår ekonomiansvarig (extern adjungerande styrelsemedlem). Ekonomiuppföljning.

Sekreterare: Johanna Johansson
johannaj.93@hotmail.com

Skriver protokoll vid möten, samt ansvarar för att protokollen läggs ut på Tyra. Skriver kallelser till årsmötet och vid behov andra externa möten. Anmäler till Bolagsverket när styrelsen ändras. Sammanställer alla protokoll för året inför årsmötet. Skriver verksamhetsberättelse till årsmötet med hjälp av personalen på Bikupan.

Personalansvariga: Yvonne Månsson
yvve_38@hotmail.com

                                   Charlotte Nilsson
nilsson.charlotte87@gmail.com

Har medarbetarsamtal med förskolechef, meddelar nya löner till anställda samt vår ekonomi-ansvariga adjungerande styrelsemedlem. Skriver om anställningsavtal, både vid längre och kortare perioder och arbetar för att vi har tillräckligt med personal i förhållande till antal barn inför nytt läsår/nästkommande termin. Närvarar vid anställningsintervjuer tillsammans med förskolechef. Arbetar för att vi får fungerande sommar- och julschema.

Kassör/IT & teknik: Fredrika Engström
fredrika.engstrom92@gmail.com

Attesterar fakturor. Ansvarar för att teknik och IT fungerar och underhålls samt gör större inköp av teknik. Även ansvarig för underhåll av Bikupans hemsida.

Fixaransvarig/inköp: Carolina Russos
carolina.russos@hotmail.com

Fixaransvarig/fastighet: Johan Skoglund
skoglund87@hotmail.com

Anordnar och förbereder tillsammans inför fixardagarna två gånger per år samt ansvarar för luciafirandet. Inköpsansvarig ansvarar för presentinköp samt stöttar upp med inköp till verksamheten. Fastighetsansvarig har kontakt med fastighetsägare samt enklare underhåll av fastighet och gård.

Hur länge sitter man som styrelseledamot och hur ofta har man möten?

Man blir vald på 2 år, 1 år som ordförande. Efter att ha blivit invald i styrelsen bestäms det vilken post i styrelsen som man kommer att ha. Mötena hålls en gång i månaden utom juli och december månad.